Verkoopvoorwaarden - Uitgeverij De Meulder

Ga naar de inhoud

 

Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van Uitgeverij De Meulder, gevestigd te Assen, hierna te noemen leverancier.
1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien leverancier deze schriftelijk heeft aanvaard; deze afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
1.3 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi en promotiemateriaal, kleine gegevens als maten en kleur alsmede andere door leverancier verstrekte gegevens zijn indicatief en niet bindend.
1.4 Leverancier heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
1.5 Leverancier wordt terzake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Meppel zijn gerechtigd.

Artikel 2. Prijzen
2.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
2.2 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening worden gebracht zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verpakking en bezorging aan huis, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen in drukwerk behouden hun geldigheid gedurende twee maanden na datering; daarna zijn prijswijzigingen voorbehouden.
2.3 Indien na het uitbrengen van offertes en overeenkomsten de omzetbelasting een verhoging ondergaat, ook al geschiedt deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kan deze worden doorberekend.
2.4 Voor verpakking en verzendkosten naar een adres binnen Nederland wordt een bedrag van
€ 4,50 in rekening gebracht, onafhankelijk van of het hier brievenbuspost of een pakket betreft. Voor verzending naar een adres buiten Nederland wordt uitgegaan van de verzendkosten zoals die door Post.nl zijn vastgelegd.


Artikel 3. Betaling
3.1 Betaling van een bestelling geschiedt altijd vooraf. De cliënt dient het bedrag van de factuur binnen 14 dagen over te maken op

IBAN: NL97 INGB 0003 9454 95 van leverancier, onder vermelding van het bestelnummer of factuurnummer.
3.2 Indien het krachtens iedere factuur door leverancier van de cliënt te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen 14 dagen na factuurdatum door of namens de cliënt aan leverancier is voldaan, is de cliënt over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door leverancier aan de cliënt is vereist.
3.3 In geval de cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schulden- regeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling vraagt of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van leverancier op de cliënt terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft leverancier dan het recht om de overeenkomst voorzover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
3.4 De cliënt wordt geacht de factuur als juist te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

Artikel 4. Incassokosten
Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door leverancier geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de met de cliënt afgesloten overeenkomst van koop en verkoop, daaronder begrepen alle kosten ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet - tijdig of niet - geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de cliënt, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke ingeval enig gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij wordt gebracht, een en ander met een minimum van
50,00 euro per keer. De in de boeken van leverancier voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de cliënt.


Artikel 5. Levering
5.1 Levering van bestellingen vindt plaats via Post.NL. Alle door leverancier geleverde goederen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor risico van de cliënt.
5.2 De goederen worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door de cliënt te zijn aanvaard zodra de bestelling is aangeboden aan Post.NL.
5.3 Leverancier verbindt zich jegens de cliënt om de goederen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
5.4 De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen kan leverancier in overleg treden met de cliënt.

Artikel 6. Vervoer
6.1 Alle door de cliënt bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, voor risico van de cliënt door leverancier afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de bestelling is bepaald of naderhand is overeengekomen. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen worden geacht voor risico van de cliënt te zijn verleend.
6.2 Het verzenden van de bestelling zal op een door leverancier te bepalen wijze geschieden.
6.3 Verzekering van de te vervoeren goederen geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de kosten van de verzekering ten laste van de cliënt komen.

Artikel 7. Leveringstermijn
De leveringstermijn van een bestelling is maximaal vijf werkdagen na ontvangst van de betaling, uitgezonderd tijdens afwezigheid van leverancier (bijvoorbeeld door vakantie). In dat laatste geval wordt op de site aangegeven wanneer de eerstvolgende dag van verzending zal zijn.

Artikel 8. Reclames
8.1 De cliënt wordt geacht de door leverancier geleverde goederen bij ontvangst direct te keuren.
8.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen dienen binnen een week na levering schriftelijk ter kennis te worden gebracht van leverancier, bij gebreke waarvan elk recht van de cliënt terzake is vervallen.
8.3 In geval van afkeuring van de goederen zal leverancier in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen te herstellen/opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
8.4 Wederverkochte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de cliënt nog enig reclamerecht toekomt.
8.5 Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de cliënt onverlet.
8.6 Bij terugzending van de goederen, waarvan de kosten voor rekening van de cliënt zijn, zal leverancier de factuur crediteren of de incasso storneren.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen ondermeer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, inbeslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen.
9.2 Indien leverancier ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de bestelling van de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een dergelijke opschorting vijf weken heeft geduurd, de bestelling te annuleren.

Artikel 10. Intellectueel eigendom
10.1 Het auteursrecht op alle door leverancier aan de cliënt geleverde producten blijft berusten bij leverancier of bij de door leverancier ingeschakelde bedrijven en individuen.
10.2 Het eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot de bestelling blijven bij leverancier. De cliënt zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens de verplichting van leverancier om in geval van materiaal- en/of fabricagefouten, ontstaan vóór het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, dan wel restitutie van de koopprijs, is leverancier nimmer uit welke hoofde dan ook voor enige, door de cliënt of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.
11.2 De aansprakelijkheid jegens de cliënt vervalt in elk geval, indien de cliënt leverancier niet binnen een week na ontvangst van de bestelling van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.
11.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen, door derden aan leverancier beschikbaar gesteld en door leverancier verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld of opzet.
11.4 De eventuele aansprakelijkheid van leverancier voor schade van de cliënt is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende goederen.
11.5 Leverancier is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit een onbedoeld of onverantwoordelijk gebruik van de geleverde artikelen.

Artikel 12. Garantiebepalingen
Er is behoudens het terzake gestelde in het Europees consumentenrecht geen sprake van garantie op de geleverde goederen.

Artikel 13. Rechtsgebied
De verbintenissen tussen leverancier en de cliënt zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 14. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van leverancier aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk is bevoegd.

Artikel 15. Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel.


Terug naar de inhoud